Brittany Zimmermann: Madison media respond to 911 center revelations

by