Lapham Elementary School

1045 E. Dayton St., Madison, Wisconsin 53703

1045 E. Dayton St., Madison, Wisconsin 53703
Elementary School