A Minneapolis expatriate's take on the I-35W bridge collapse

by